Thứ Ba, 8 tháng 12, 2009

41 -TRUYỆN KIỀU BẢN 1870 - Hội Bảo tồn Di sản chữ Nôm

Nôm Foundation > Truyện Kiều Study
[2009-12-09]
Updated 2006-02-15
Alpha Test Version
Designed and implemented by
the Nôm Na Group (Hà Nội):
Tô Trọng Ðức, Vũ Xuán Lương, Lê Văn Cường,
Lương Thị Hạnh, & Ngô Thanh Giang
Directed by Ngô Thanh Nhàn & Ngô Trung Việt
A Textual Study
of Truyện Kiều


Introduction
Nguyễn Du
Textual Study
Kiều 1866
Kiều 1870
Kiều 1871
Kiều 1872
Kiều 1902


TRUYỆN KIỀU BẢN 1870
Bản Kinh đời Tự Ðức
by Nguyễn Quảng Tuân—Phiên âm - khảo dị
Published by Văn học & Trung tâm Nghiên cứu Quốc học (2003)


       Page 1      
Total 233 pages
Go to page 


1    Trăm năm trong cõi người ta.

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.

Trải qua một cuộc bể dâu,

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.

5    Lạ gì bỉ sắc tư phong,

Trời xanh quen với má hồng đánh ghen.

Cảo thơm lần giở trước đèn,

Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh.

Rằng: Năm Gia Tĩnh triều Minh,

10    Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng.

Có nhà Viên ngoại họ Vương,

Gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung.

Một trai con thứ rốt lòng,

Vương Quan là chữ nối dòng nho gia.


Chú Thích: 
Câu 4:
Những điều trông thấy "đã" đau đớn lòng (LVĐ)
Câu 6:
Trời xanh quen "thói" má hồng đánh ghen (Bùi Kỷ)
Câu 8:
Phong tình "có" lục còn truyền sử xanh (LVĐ)
Câu 12:
Gia tư "nghỉ" cũng thường thường bực trung (KOM)
Câu 8:
Cổ lục:  Bản LNP và bản T.H.Ư chép là  (cổ) nhưng các bản LVĐ, DMT, KOM và QVĐ đều chép là  (có).
Câu 12:
Nghĩ:  Bản LNP và các bản LVĐ, T.H.Ư và QVĐ đều viết là . Bản DMT khắc là . Chữ  hoặc phiên âm là "nghĩ" hoặc "nghỉ" đều được và tùy trường hợp mà đọc cho hợp nghĩa. Ở đây đối với Vương ông là người đáng kính thì không thể phiên âm là "nghỉ" (hắn, nó, va) mà phải phiên âm là "nghĩ" mới đúng. Kiều Oánh Mậu đã thêm bộ nhân  vào để đọc là "nghỉ".

        Page 1       
Total 233 pages
Go to page 

Please report errors or send comments to tech@nomfoundation.org. Thanks!
Copyright©2002 Vietnamese Nôm Preservation Foundation. All rights reserved.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét